Zespół Szkół w Górznie

 

 

Regulamin V Festiwalu Piosenki „Śpiewaj z nami"

§ I

Organizatorem festiwalu „Śpiewaj z nami" jest Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży w Górznie

§ II

1. Festiwal odbędzie się 7.06. 2017 r. w sali Gminnego Centrum Kultury w Garzynie 2. Początek festiwalu - godz. 9.00.

§ III

Celem festiwalu jest:

1. Pokazanie możliwości wokalnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie( lub/i) ruchowo.

2. Promowanie młodych talentów. 3. Popularyzacja śpiewania.

4. Możliwość prezentacji ulubionych przebojów oraz sprawdzenia samego siebie.

5. Propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży.

6. Promocja dziecięcej i młodzieżowej twórczości.

7. Twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci młodzieży oraz ich opiekunów.

8. Integracyjne spotkanie wychowanków placówek kształcących młodzież niepełnosprawną intelektualnie,(ruchowo).

§ IV

Zasady uczestnictwa:

1. Festiwal przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie(lub/i)ruchowo uczącej się  w Szkołach Specjalnych.

2. Udział brać mogą soliści, zespoły wokalne i wokalno - instrumentalne do 9 osób.

3. Uczestnicy przygotowują jedną piosenkę w danej kategorii.

4. Wykonawcy przygotowane utwory prezentują z dowolnym akompaniamentem (akompaniator, zespół instrumentalny, półplayback) lub a cappella. ·dopuszczalne nośniki: CD Audio

5. Każda placówka może zgłosić solistę i zespół w każdej z kategorii.

6. Czas trwania jednego utworu - max. 4 minuty.

7. Warunkiem uczestnictwa będzie przysłanie „Karty zgłoszenia" na załączonym formularzu.

8. Zgłoszenia pisemne można składać do dnia 23.05.2017 roku: ─ w Zespole Szkół Specjalnych w  Górznie ─ pocztą elektroniczną na adres e-mail:zss.gorzno@wp.pl ─ tel.  (65)529 80 34

9. Zaproszenie do uczestnictwa w festiwalu, regulamin, karta zgłoszenia oraz załącznik znajdują się na stronie internetowej naszej szkoły: zss.gorzno@wp.pl

10. Zapewniamy miłą i rodzinną atmosferę.

  §V Ocena i nagrody:

1. Uczestnicy ubiegać się będą o „Uśmiechniętą Nutkę" w kategorii solista i zespół na poziomie: ·   solista/ka - 6 - 9 lat ·    solista/ka - 10 - 13 lat ·    solista/ka - 14 -  16 lat ·    solista/ka 17 i więcej ·    grupa wokalna do 11 lat ·   grupa wokalna 12 -16 lat ·   grupa wokalna 17 lat i więcej  

2. Jury oceniać będzie : ogólny wyraz artystyczny, dobór repertuaru, interpretację wokalno-sceniczną, poziom warsztatu wykonawczego.

3. Laureaci festiwalu otrzymują dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów.

4. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy i upominki „niespodzianki".

5. Przyznana zostanie nagroda Grand Prix oraz dodatkowa nagroda za ogólny wyraz artystyczny.  


§ VI Sprawy organizacyjne:

1. Kolejność prezentacji ustala organizator.

2. Uczestnicy wraz z opiekunami przyjeżdżają na własny koszt.

3. Wszelkich informacji w sprawach organizacyjnych udziela koordynator festiwalu -Magdalena Prus - Maćkowiak magda19738@wp.pl (607089364)

4. Do zgłoszeń należy dołączyć pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na udostępnienie wizerunku dziecka.

§ VII Postanowienia końcowe:

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie i prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.

2. Prosimy o udział w festiwalu w miarę możliwości od początku do końca. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!                                    

 

KARTA ZGŁOSZENIA

  V FESTIWAL PIOSENKI „ŚPIEWAJ Z NAMI" DLA DZIECI I MŁODZIEŻY   NIEPEŁNOSPRAWNEJ (intelektualnie lub/i ruchowo)

1.       Imię i nazwisko uczestnika ................................................................................  

2.       Nazwa i skład zespołu .......................................................................................

  a)       ....................................................................................................................  

  b)       ....................................................................................................................  

  c)       .....................................................................................................................  

  d)       .....................................................................................................................   

3.       Kategoria wiekowa : ...........................................................................................  

4.       Imię i nazwisko opiekuna : .................................................................................  

5.       Instytucja delegująca : .......................................................................................  

6.       Telefon kontaktowy: ...........................................................................................  

7.       Program wykonawczy zgłaszany do Festiwalu:

 -          tytuł:..............................................................................................................  

-          autor muzyki: ..................................................................................................           

 8. Potrzeby techniczne  ................................................................................................       

9. Rodzaj akompaniamentu   .........................................................................................

                                                                                                                                                                    

 

  (pieczęć instytucji delegującej)  

 

 

ZAŁĄCZNIK

 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i upublicznianiu wizerunku publicznego.   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upublicznianie wizerunku mojego syna/córki zawartych w niniejszym zezwoleniu dla wewnętrznych celów dokumentacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926j.t.)    

                                                                                                       

...............................................................................                                                                                                           

 Podpis rodzica /opiekuna prawnego