Zespół Szkół w Górznie

Historia szkoły

 

Zespół Szkół rozpoczął swą działalność w 1970 roku jako Szkoła Podstawowa przy Sanatorium Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Górznie.
  W kolejnych latach nastąpił dynamiczny rozwój placówki. Dzięki dużemu zaangażowaniu nauczycieli oraz władz sprawujących nadzór, szkoła otrzymywała nowe pomoce dydaktyczne, a grono pedagogiczne sukcesywnie podnosiło swoje kwalifikacje zawodowe. 
W 1979 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia kaprala Kazimierza Kowalczyka. Natomiast w 1990 roku rada pedagogiczna wystąpiła z wnioskiem do Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lesznie o zrzeczenie się imienia szkoły. W 1994 roku nastąpiła reorganizacja placówki. Przy szkole powstał zespół zajęć pozalekcyjnych prowadzony przez wychowawców.
  W 1999 roku, w wyniku przeprowadzonej reformy oświatowej, powstał Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.
Z powodu zmian organizacyjnych zakładu leczniczego w 2000 roku Rada Powiatu Leszczyńskiego zatwierdziła zmianę nazwy szkoły na: Zespół Szkół przy SP ZOZ Szpitalu Rehabilitacyjno - Profilaktycznym MSWiA dla Dzieci i Młodzieży w Górznie, a następnie, w 2009 - Zespół Szkół przy SP ZOZ Szpitalu Rehabilitacyjnym MSWiA w Górznie.
Wychodząc na przeciw potrzebom społecznym i edukacyjnym, za sprawą wielu osób, w 2010 roku w Zespole Szkół zaczęły funkcjonować: Szkoła Podstawowa przy SP ZOZ Szpitalu Rehabilitacyjnym MSWiA, Gimnazjum przy SP ZOZ Szpitalu Rehabilitacyjnym MSWiA, Szkoła Podstawowa (stacjonarna), Gimnazjum (stacjonarne).
Następne lata to dalszy dynamiczny rozwój placówki i zacieśnienie współpracy

z SP ZOZ MSW Centrum Rehabilitacji w Górznie.

 

Obecna nazwa brzmi:

Zespół Szkół Specjalnych

 w Górznie,  

dla którego organem  prowadzącym jest :

 Powiat Leszczyński: www.powiat-leszczyński.pl

 

 

Od 2013 roku w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Górznie wchodzą:

  • Szkoła Podstawowa Specjalna dla uczniów niepełnosprawnych w normie intelektualnej; dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim;
  • Gimnazjum Specjalne dla uczniów niepełnosprawnych w normie intelektualnej; dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym;
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężeniami.
  • Szkoła Podstawowa Specjalna przy SP ZOZ MSW Centrum Rehabilitacji w Górznie;
  • Gimnazjum Specjalne przy SP ZOZ MSW Centrum Rehabilitacji w Górznie;
  • Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy SP ZOZ MSW Centrum Rehabilitacji w Górznie.

 

 

Posiadamy szereg materiałów dydaktycznych i środków ułatwiających proces nauczania i uczenia się.

(w tym dwie pracownie komputerowe).

Korzystamy z ...

... tablicy interaktywnej umożliwiającej zbliżenie metody poglądowej do praktycznej, gdzie zamiast tylko obserwować można też działać, wykonywać ćwiczenia i rozwiązywać zadania;

... programów multimedialnych, które pozwalają m.in.  zaprezentować procesy lub zjawiska, które są niemożliwe do zaobserwowania w naturalnym środowisku, gdyż zwykle są to procesy zachodzące zbyt szybko lub zbyt wolno.

... różnorodnych pomocy dydaktycznych ułatwiających proces nauczania i uczenia się (gier i zabaw planszowych, podręczników, map, atlasów, filmów, nagrań słuchowych,  instrumentów muzycznych, tablic poglądowych, modeli przedmiotów i urządzeń, okazów, fantomów itp.); 

... naturalnych i nietypowych materiałów, tworząc w ten sposób wyjątkowe prace plastyczne, techniczne i przedmioty dekoracyjne

... innych urządzeń i przedmiotów pozwalających na rozwijanie uczniowskich uzdolnień i zainteresowań oraz umożliwiających odpoczynek i wyciszenie;

 

Kadrę naszej szkoły stanowią  nauczyciele i wychowawcy, którzy posiadają przygotowanie z zakresu pedagogiki leczniczej, oligopedagogiki oraz ukończone studia podyplomowe uprawniajace do nauczania drugiego przedmiotu. Nauczyciele i wychowawcy stale podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych formach kształcenia tak, aby nasi uczniowie mieli jak najlepszą opiekę wychowawczą i dydaktyczną.

Liczne konkursy, zabawy rozwijają zdolności uczniów.

Dzięki zaangażowaniu nauczycieli w szkole panuje miła i przyjazna atmosfera sprzyjająca adaptacji i leczenia.